Thẻ Scoin VTC 20.000đ

Thông tin đơn hàng sẽ dược gửi đến email này

{{ form.amount }}

Thẻ Scoin là các mã thẻ trả tiền trước có mệnh giá theo từng loại do VTC Mobile quy

định, điều chỉnh và phát hành, được bán cho những người sử dụng dịch vụ của VTC

Mobile và chỉ có giá trị sử dụng tiêu dùng các dịch vụ của VTC Mobile trên mạng

Internet.