Thẻ trong nước 080-800-1100

Thông tin đơn hàng sẽ dược gửi đến email này

{{ form.amount }}

Hướng dẫn sử dụng thẻ gọi trong nước Macro.

 

1. Gọi số kết nối miễn phí 080-800-1100

2. Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt số 3

3. Bấm số thẻ + #

4. Bấm mã nước -> Mã vùng -> Số điện thoại -> #  (thẻ tự động lưu sau khi thực hiện cuộc gọi)

5. Xóa thẻ 222#

6. Lưu thẻ: nhập số thẻ +# + 111#