Thẻ Áo Dài 08216

Thông tin đơn hàng sẽ dược gửi đến email này

{{ form.amount }}

Hướng dẫn sử dụng thẻ Áo Dài 08216:

 

 

Thời gian gọi 201 phút,  chất lượng cuộc gọi cực tốt, thời gian trừ rất chính xác.
Số kết nối miễn phí
  • 08216
Cách gọi
  • Gọi Số kết nối miễn phí 08216, bấm số 7# để chọn Tiếng Việt
  • Nhập số bí mật, ấn phím "thăng" ( # )
  • Bấm 77# rồi Nhập số điện thoại cần gọi#
Cách xóa thẻ
  • Gọi 08216bấm 44#
Cách lưu nhiều thẻ liên tiếp
  • Gọi 08216bấm 7#, bấm 22#, nhập số bí mật 1 rồi bấm #, nhập số bí mật 2 rồi bấm #, ....,
  •