Danh sách các loại thẻ

 .

Thẻ zing

Giá :52,000원
Mua
Giá :1,200원
Mua
Giá :2,700원
Mua
Giá :600원
Mua
Giá :5,200원
Mua
Giá :10,400원
Mua
Giá :26,000원
Mua

Thẻ Gate FPT

Giá :52,000원
Mua
Giá :104,000원
Mua
Giá :260,000원
Mua
Giá :600원
Mua
Giá :1,200원
Mua
Giá :2,700원
Mua
Giá :5,200원
Mua
Giá :10,400원
Mua
Giá :26,000원
Mua

Thẻ Appota

Giá :5,200원
Mua
Giá :2,700원
Mua
Giá :10,400원
Mua
Giá :15,600원
Mua
Giá :26,000원
Mua
Giá :52,000원
Mua
Giá :104,000원
Mua
Giá :156,000원
Mua
Giá :260,000원
Mua

Thẻ Gosu

Giá :26,000원
Mua
Giá :600원
Mua
Giá :1,200원
Mua
Giá :2,700원
Mua
Giá :5,200원
Mua
Giá :10,400원
Mua
Giá :52,000원
Mua